POLITICA DE PRIVACIDADE

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e  concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que  NOMBRE COMERCIAL trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento ( UE ) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación ( RXPD ) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD ) (lexislación europea e nacional vixente sobre a materia de protección de datos)

1 Información básica sobre protección de datos.

Responsable do tratamento

videoxogo.gal Asoc Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos

Finalidades do tratamento

Resposta a consultas e dúbidas, xestión de actividades e xornadas, envío de información solicitada para adherirse a videoxogo.gal. 

Lexitimación

Consentimento do interesado (artigo 6.1.a de o  RXPD)

Relación contractual co interesado (artigo 6.1.b do  RXPD)

Destinatarios

Non se cederán datos a terceiros.

Dereitos e información adicional

Permítese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación ou supresión, entre outros. Toda a información atópase accesible na información detallada desta política de privacidade.

 

2 Información detallada sobre protección de datos.

 • Quen é o responsable del tratamento? 

Os datos identificativos do Responsable do Tratamento aparecen no apartado 1.

 • Que información recompilamos e tratamos do usuario a través da páxina web? 

 • A través do formulario de Contacto

Na nosa páxina web atoparás a opción de escribirnos para aclarar todas as dúbidas que teñas en relación co coa Asociación ou calquera outra cousa que necesites. Para contestar, contactarémosche a través do correo electrónico ou número de teléfono, se nolo indicaches.

 • A través do noso e-mail corporativo 

A través do noso correo electrónico coordinacion@videoxogo.gal poderás escribirnos e/ou requirir a información que consideres necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas co proxecto de videoxogo.gal.

No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ao artigo 14 do RXPD.

 • Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario? 

videoxogo.gal realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

 1. Levar a cabo a prestación dos servizos da Asociación.
 1. Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).
 1. Xestionar, no seu caso, o envío de información sobre as actividades da Asociación e novidades asociadas a videoxogo.gal por medios electrónicos e/ou convencionais.
 • Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario? 

 • A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obrigación imperativa para iso, tal e como establece o artigo 6.1, b) do  RGPD.
 • No que respecta ao envío de información sobre servizos e novidades asociadas a videoxogo.gal, a base legal para o tratamento dos datos persoais facilitados é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa, tal e como establece o artigo 6.1,a) do  RGPD.
 • Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?

 • Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobranza dos servizos serán conservados durante todo o tempo en que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.
 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa súa consulta.
 • Os datos para o envío de información asociada aos servizos de videoxogo.gal serán conservados mentres o usuario non revogue o seu consentimento.
 • A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario? 

Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que existe unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo as actividades de videoxogo.gal. Tendo isto en conta:

 • Os datos persoais do usuario poderían ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobranzas e pagos.
 • Unicamente en casos necesarios legalmente, os datos serán comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
 • Tamén poderían ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei. 
 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de videoxogo.gal para a correcta prestación do servizo.
 • Cales son os dereitos do usuario? 

A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e  portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra. 

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso videoxogo.gal poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario.
 • Debemos responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.
 • Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.
 • Se videoxogo.gal non dá curso á solicitude, informaralle, como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar ante unha Autoridade de Control.

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

Para exercer o seu dereitos videoxogo.gal pon á súa disposición os seguintes medios:

 1. Mediante solicitude escrita e asinada dirixida a videoxogo.gal. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.
 2. Enviando formulario escaneado e asinado á dirección de correo electrónico coordinacion@videoxogo.gal indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.

En ambos os casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou no seu caso, copia  escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que só damos resposta ao interesado ou o seu representante legal, debendo achegar neste caso documento acreditativo da representación.

Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, informámoslle que poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD),  C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es). 

 • Que medidas de seguridade temos implementadas? 

En videoxogo.gal comprometémonos a protexer a súa información persoal. 

Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. 

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e  resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

 • Política en redes sociais

videoxogo.gal dispón dun perfil corporativo nas redes sociais de Facebook, Twitter, LinkedIn e Twitch.

Polo tanto, videoxogo.gal é o “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e ante o feito de que a persoa usuaria nos poida seguir e en virtude diso tamén che podamos seguir.

O anterior significa que se a persoa usuaria decide unirse ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, aceptaa a presente política, onde che explicamos os teus dereitos e como utilizamos os teus datos.

En calidade de responsable do tratamento dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos dereitos da persoa usuaria, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.

Doutra parte, informamos que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan do teu interese. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que a persoa usuaria reciba no seu muro ou no teu perfil noticias con este tipo de información.

Agora ben, tamén informamos de que non existe ningún vínculo entre videoxogo.gal e ditas plataformas ou redes sociais, polo que se a persoa usuaria acepta a política de uso e condicións da rede social, unha vez acceda ás mesmas e/ou valide os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable videoxogo.gal do uso ou tratamento dos datos da persoa usuaria que se poida realizar fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

3 Propiedade Intelectual e Industrial

Advertímoslle que videoxogo.gal é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

A páxina web de videoxogo.gal contén textos que pretenden informar os seus usuarios. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso videoxogo.gal.