EMPRESAS

PROFESIONAIS

INSTITUCIÓNS

REQUISITOS

Poderán ingresar como membros da Asociación calquera persoa xurídica ou física, sempre que fose aceptada pola Xunta Directiva en base aos seguintes criterios:

Sede social ou actividade profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ter como unha das súas principais actividades a produción, creación e desenvolvemento de software de entretemento ou participar a nivel profesional na cadea de valor do sector do videoxogo ou os contidos interactivos.

Integrar un equipo independente de desenvolvemento de videoxogos, que sen estar constituído como empresa, poida acreditar de forma fidedigna o desenvolvemento da actividade propia do obxecto da presente asociación.

Estar a cursar algún ciclo formativo ou universitario relacionado co sector obxecto da asociación.

Acreditar de forma fidedigna o desenvolvemento da actividade propia do obxecto da presente asociación e cumprir os requisitos que esixa a lexislación de aplicación no momento de solicitude.

No caso de duas ou máis sociedades pertencentes a un mesmo grupo, de modo que exista unidade de decisión, porque algunha delas de calquera modo ostente ou poida ostentar, directa ou indirectamente, o control das demais, só poderá ser asociada unha delas.

No caso daquelas persoas físicas vinculadas de forma societaria ou laboralmente a unha persoa xurídica que sexa socia, non poderán á súa vez ser socias.