SOCIOS

Poderán ingresar como membros da Asociación calquera persoa xurídica ou física, sempre que fose aceptada pola Xunta Directiva en base aos seguintes criterios:

Sede social ou actividade profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ter como unha das súas principais actividades a produción, creación e desenvolvemento de software de entretemento ou participar a nivel profesional na cadea de valor do sector do videoxogo ou os contidos interactivos.

Integrar un equipo independente de desenvolvemento de videoxogos, que sen estar constituído como empresa, poida acreditar de forma fidedigna o desenvolvemento da actividade propia do obxecto da presente asociación.

Estar a cursar algún ciclo formativo ou universitario relacionado co sector obxecto da asociación.

Acreditar de forma fidedigna o desenvolvemento da actividade propia do obxecto da presente asociación e cumprir os requisitos que esixa a lexislación de aplicación no momento de solicitude.

No caso de duas ou máis sociedades pertencentes a un mesmo grupo, de modo que exista unidade de decisión, porque algunha delas de calquera modo ostente ou poida ostentar, directa ou indirectamente, o control das demais, só poderá ser asociada unha delas.

No caso daquelas persoas físicas vinculadas de forma societaria ou laboralmente a unha persoa xurídica que sexa socia, non poderán á súa vez ser socias.

TIPOS DE SOCIOS

Fundador

Aqueles que participen no acto de constitución da Asociación.

Xeral

Será o que ingrese despois da constitución da Asociación. Para acceder á condición de socio xeral haberá que abonar unha cota de inscrición que será aprobada en Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva. Debe ser presentado por polo menos outro socio xeral ou fundador.

En formación

Será o que ingrese na asociación mentres cursa o seu ciclo formativo superior ou estudos universitarios.

Colaborador

Todas aquelas empresas que, sen ser empresas do sector, queiran colaborar no desenvolvemento do sector do videoxogo e contidos interactivos. Non teñen dereito a formar parte da Asemblea e por tanto, tampouco da Xunta Directiva.

Institucional

Aquelas entidades do sector público, que o soliciten.

SOCIOS FUNDADORES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Datalawyers

A CORUÑA

Ficción Producciones

A CORUÑA

Gato Salvaje

SANTIAGO DE COMPOSTELA

imaxin|software

A CORUÑA

Mundos Digitales

ASOCIADOS

VIGO

PolygoneStudios

CANGAS DO MORRAZO

Museo do Videoxogo

PONTEVEDRA

Revista Morcego

A CORUÑA

Revista Vandal

A CORUÑA

Universidade da Coruña

A CORUÑA

Iseltec

A CORUÑA

Asociación Galega de Esports

ASÓCIATE

SOCIO

Xeral

Debe ser presentado por polo menos outro socio xeral ou fundador. A cota anual é de 150€ e conta con 2 votos.

SOCIO

En formación

A cota anual é de 30€ e conta con 1 voto.

SOCIO

Colaborador

Abonará a cota de inscrición e periódica establecida en Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva e que pode ser distinta da establecida para o resto dos socios.

SOCIO

Institucional

Se eres unha entidade do sector público, solicítanos o acceso á asociación.

Enche o formulario para asociarte. Poñerémonos en contacto contigo para confirmar e completar os teus datos.